TỔNG QUAN

Công Ty Cổ Phần Mua Bán - Quản Lý Nợ Và Khai Thác Tài Sản Thịnh Vượng (AMC Thịnh Vượng) được thành lập và hoạt động theo quy định tại điều 6 & 7 Nghị định 69/2016/NĐ-CP của chính phủ.
 1. Tên công ty:
 • Tên đầy đủ bằng tiếng việt: CÔNG TY CỔ PHẦN MUA BÁN - QUẢN LÝ NỢ VÀ KHAI THÁC TÀI SẢN THỊNH VƯỢNG;
 • Tên viết tắt bằng tiếng việt: AMC Thịnh Vượng;
 • Tên đầy đủ bằng tiếng anh: THINH VUONG DEBT TRADING - MANAGEMENT AND ASSET DEVELOPMENT JOINT STOCK COMPANY.
 1. Địa chỉ:
 • Trụ sở chính: Số 139/1A Đinh Bộ Lĩnh – phường 26 – quận Bình Thạnh – Thành phố Hồ Chí Minh.
 1. Hoạt động chính:
 • Tư vấn môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất ( tư vấn bất động sản, môi giới bất động sản, sàn giao dịch bất động sản, quản lý bất động sản);
 • Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu ( Kinh doanh hoạt động mua bán, tư vấn bán nợ (theo quy định tại điều 6 & 7 Nghị định 69/2016/NĐ-CP);
 • Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.
 1. Vốn điều lệ: 100.000.000.000 đồng ( Một trăm tỷ đồng).
 2. Tổng quan về hoạt động của AMC THỊNH VƯỢNG:
 • Công ty được thành lập để huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn cho hoạt động đầu tư, phát triển sản xuất kinh doanh về các dịch vụ như: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê, Tư vấn, môi giới bất động sản, quản lý bất động sản, hoạt động mua bán nợ, dịch vụ môi giới mua bán nợ, tư vấn mua bán nợ (theo quy định tại Điều 6 và 7 Nghị định 69/2016/NĐ-CP) và các ngành nghề kinh doanh khác mà Nhà nước không cấm, đồng thời đổi mới tổ chức sản xuất và công tác quản lý, quản trị Công ty nhằm mục tiêu thu lợi nhuận tối đa; tạo việc làm cho người lao động; tăng lợi tức cho các cổ đông; đóng góp cho ngân sách Nhà nước và phát triển Công ty ngày càng lớn mạnh, góp phần vào sự lớn mạnh và giữ vững vị thế của Công ty trên thị trường.

Logo của Công ty là một phần cốt lõi của hệ thống nhận diện thương hiệu. Logo bao gồm 2 phần : Biểu tượng khối đồ hoạ cách điệu phía trên và phần chữ bên dưới. Hình dáng của Logo được quy định chính xác bằng tỷ lệ giữa chiều ngang và chiều cao, được thống nhất trong mọi tình huống sử dụng và phải tuân theo những chỉ dẫn trong quy chuẩn nhận diện thương hiệu để đảm bảo hình dáng nguyên bản của Logo không thay đổi.
- Đại hội đồng cổ đông; - Hội đồng quản trị; - Tổng giám đốc; - Các phòng ban: + Mua và cơ cấu nợ; + Xử lý nợ; + Hỗ trợ các hoạt động chính.
Công Ty Cổ Phần Mua Bán - Quản Lý Nợ Và Khai Thác Tài Sản Thịnh Vượng (AMC Thịnh Vượng) được thành lập và hoạt động theo quy định tại điều 6 & 7 Nghị định 69/2016/NĐ-CP của chính phủ.
1900989909