CƠ CẤU TỔ CHỨC

 • Đại hội đồng cổ đông;
 • Hội đồng quản trị;
 • Tổng giám đốc;
 • Các phòng ban:
  + Mua và cơ cấu nợ;
  + Xử lý nợ;
  + Hỗ trợ các hoạt động chính.
Chức năng hỗ trợ hoạt động chính
Công ty AMC Thịnh Vượng được quản lý và điều hành bởi đội ngũ cán bộ có nhiều năm kinh nghiệm trong ngành nghề bất động sản.
Công ty thực hiện theo chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước, có nhiệm vụ quan trọng đối với mục tiêulành mạnh hóa tài chính và giảm thiểu các rủi ro cho tổ chức tín dụng, nhà đầu tư, khách hàng, toàn thể đội ngũ cán bộ AMC Thịnh Vượng quyết tâm, phấn đấu không ngừngnhằm tạo ranhững đóng góptích cựcvào hoạt động xử lí nợxấu, giúp đỡ các tổ chức tín dụng, hỗ trợ khách hàng cũng như nhà đầu tưtháo gỡ những khó khăn vàtình hình phát triển theo hướngsản xuất kinh doanh được thuận lợi.
 • Chức năng mua và cơ cấu nợ bao gồm : thẩm định giá, các hạn mức lãi suất, kì hạn nợ và gia hạn nợ theo giấy tờ;
 • Chức năng xử lý nợ: Kiểm soát nợ xấu, tài sản đảm bảo, phương án xử lý nợ và quy trình làm việc với nợ đó, nhiệm vụ đàm phán với đối tác thông qua phương án;
 • Chức năng hỗ trợ các hoạt động chính: kế toán kiểm toán tài chính, , nghiệp vụ pháp lý, công nghệ thông tin (IT), kiểm tra giám sát.
Nhiệm vụ và chức năng chính của cơ cấu tổ chức:
 • Ban Mua và cơ cấu nợ: chủ yếu là mua bán , xử lý nợ xấu của tổ chức tín dụng Nhà nước, hoạch định chiến lược, có kế hoạch xây dựng cơ chế nghiệp vụ liên quan  đến hoạt động mua bán và xử lý  nợ theo quy định  của pháp luật;
 • Ban xử lý nợ : chủ yếu là thực hiện các nhiệm vụ mua, bán, xử lý nợ  xấu của  các tổ chức tín dụng, quản lý các nợ xấu đã mua;
 • Hỗ trợ các hoạt động chính:
+ Phòng nghiệp vụ pháp lý: những vấn đề pháp lý liên quan đến chính sách, chế độ và hoạt động của AMC Thịnh Vượng nhằm tuân thủ đúng quy định của pháp luật, đảm bảo an toàn, phòng tránh những rủi ro pháp lý có thể phát sinh trong quá trình hoạt động của công ty; hướng dẫn, chỉ đạo việc áp dụng pháp luật, phổ biến kiến thức pháp luật trong toàn hệ thống công ty AMC Thịnh Vượng.
+ Công nghệ thông tin (IT): xây dựng kế hoạch và các chương trình  phần mềm phát triển CNTT và truyền thông của AMC Thịnh Vượng, bao gồm các hệ thống vận hành  cơ sở vật chất, trang thiết bị..  nhằm đảm bảo hoạt động một cách an toàn, nhanh chóng, hiệu quả;
+ Kế toán kiểm toán tài chính: tham mưu trong các lĩnh vực về tài chính, nhiệm vụ hạch toán , phân tích hoạt động kinh doanh, quản lý vốn và tài sản; chỉ đạo kiểm tra  công tác tài chính kế toán trong toàn bộ AMC Thịnh Vượng;
+ Ban kiểm tra giám sát: kiểm tra việc chấp hành pháp luật, tuân thủ quy trình, qui định, chính sách nội bộ, thủ tục đã được ban hành và tiếp tục đề xuất nhằm nâng caohiệu quả của hệ thống , góp phầnđảm bảo cho công ty AMC Thịnh Vượng hoạt động thông suốt, hiệu quả và theo quy định pháp luật của Nhà nước.
 

Logo của Công ty là một phần cốt lõi của hệ thống nhận diện thương hiệu. Logo bao gồm 2 phần : Biểu tượng khối đồ hoạ cách điệu phía trên và phần chữ bên dưới. Hình dáng của Logo được quy định chính xác bằng tỷ lệ giữa chiều ngang và chiều cao, được thống nhất trong mọi tình huống sử dụng và phải tuân theo những chỉ dẫn trong quy chuẩn nhận diện thương hiệu để đảm bảo hình dáng nguyên bản của Logo không thay đổi.
- Đại hội đồng cổ đông; - Hội đồng quản trị; - Tổng giám đốc; - Các phòng ban: + Mua và cơ cấu nợ; + Xử lý nợ; + Hỗ trợ các hoạt động chính.
Công Ty Cổ Phần Mua Bán - Quản Lý Nợ Và Khai Thác Tài Sản Thịnh Vượng (AMC Thịnh Vượng) được thành lập và hoạt động theo quy định tại điều 6 & 7 Nghị định 69/2016/NĐ-CP của chính phủ.
1900989909